Universitat Rovira i Virgili

Dades Catalunya Sud - RIS

Els indicadors del Regional Innovation Scoreboard (RIS) esdevenen l’element central del Sistema d’Informació Catalunya Sud. Concretament, dels 17 indicadors que conté el RIS, el Sistema d’Informació Catalunya Sud se centra en 11 indicadors i descarta els relatius a l’Enquesta Comunitària d’Innovació (Community Innovation Survey, CIS) sobre l’activitat d’innovació de les empreses, dels quals la representativitat de les dades en l’àmbit de la Catalunya Sud és insuficient.[1]

El valor dels indicadors per a la Catalunya Sud es presenta a la taula següent, que inclou l’obtenció dels indicadors corresponents als informes de 2017 i 2019 del RIS. La taula permet una visió comparativa dels indicadors obtinguts en quatre nivells territorials diferents, això és: mitjana de regions europees (NUTS 2), mitjana de regions espanyoles (NUTS 2), Catalunya (NUTS 2) i Catalunya Sud (NUTS 3).

Les dades per a l’elaboració dels indicadors a nivell Catalunya Sud (NUTS 3) s’han obtingut de diverses fonts com l’INE (Institut Nacional d’Estadística), l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) i l’OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic). Pel que fa a la resta de regions europees, s’han emprat les fonts d’Eurostat, de l’OCDE i de l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Taula: Resultats del projecte de l’obtenció d’indicadors de la Catalunya Sud (RIS 2017 i RIS 2019) i dades de regions europees i espanyoles, i Catalunya.

Notes:

*El valor de l’indicador està calculat de 0 a 1 (0 correspon al valor més petit de l’indicador en qualsevol regió europea, i 1 al valor màxim observat en una regió europea). En conseqüència, el valor de cada indicador és una mesura de la posició relativa que ocupa Catalunya Sud dins del ventall de regions europees.

** L'estimació dels indicadors per les regions europees i espanyoles s'ha calculat mitjançant la mitjana ponderada i prenent com a dades els indicadors regionals inclosos en els respectius informes del RIS (2017 i 2019) i les dades de població de les regions europees dels anys 2016 i 2017.


[1] L’Enquesta Comunitària d’Innovació, igual que la majoria d’enquestes realitzades en l’àmbit estatal o europeu, es fa a escala NUTS 2. Típicament, la desagregació provincial dels resultats d’aquestes enquestes no permet obtenir un nivell satisfactori de representativitat de les dades. Una possible solució consistent a modificar la metodologia de l’enquesta i ampliar l’àmbit territorial de mostra dirigida a corregir la falta de representativitat a escala NUTS 3 resulta gairebé inviable per l’elevat cost associat.