Universitat Rovira i Virgili

Indicadors d'innovació

Les dades s’han convertit en l’element indispensable per mesurar l’avaluació de polítiques públiques i el desenvolupament de societats i països. L’estadística permet precisar l’anàlisi i evidenciar-ne l’impacte i el retorn i, per tant, orientar la presa de decisions i les accions de gestió.

El Sistema d’Informació Catalunya Sud té com a referència el Regional Innovation Scoreboard (RIS), un quadre d’indicadors que mesura la innovació a les regions europees i alhora proporciona una avaluació comparativa.

El RIS mostra indicadors d’innovació a escala NUTS 2 (comunitat autònoma), és per aquesta raó, que el Sistema d’Informació Catalunya Sud extreu les dades a nivell NUTS 3 (província) amb l’objectiu de mesurar l’estat d’innovació a la regió i permetre l’avaluació comparativa amb la resta de regions europees.

A continuació s’ofereix una informació de la funció descriptiva de cadascun dels indicadors:

Aquest indicador fa referència a la població que posseeix estudis de cicle de grau superior o universitaris, entre 30 i 34 anys.

Aquest indicador mostra el nombre de persones, entre 25 i 64 anys, que participen en activitats d’aprenentatge formal o no formal amb l’objectiu de millorar coneixements i/o habilitats.

Nombre de copublicacions científiques amb almenys un coautor amb seu a l’estranger. En certa mesura, la col·laboració en publicacions científiques internacionals contribueix a la qualitat científica i a la productivitat.

Aquest indicador fa referència a la inversió en R+D en el sector públic i en el sector de les institucions d’educació superior. La inversió en R+D representa un dels principals motors del creixement econòmic i esdevé essencial per a la transició cap a una economia i societat basades en el coneixement.

La despesa privada en R+D reflecteix la creació de nous coneixements dins les empreses. L’indicador permet fer una lectura de la despesa en R+D en el sector privat i, per tant, mesurar-ne la seva competitivitat i desenvolupament.

Aquest indicador capta el nombre de copublicacions d’investigació de coautoria público-privada. Això ens permet veure les activitats de col·laboració entre investigadors del sector públic i del sector privat. Cal matissar que del sector privat se n’exclouen els serveis de salut privats.

Aquest indicador mostra el percentatge de publicacions científiques que es troben dins del 10% més citat del món. D’aquesta manera l’indicador mostra la qualitat de la recerca.

Aquest indicador mostra el nombre de patents que són registrades a l’European Patent Office (EPO) per any. Així, mostra la capacitat que tenen les empreses per desenvolupar nous productes, factor que genera un avatantage competitiu.

Aquest indicador identifica el nombre de marques registrades a l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Una marca és un signe que serveix per introduir un nou producte o servei al mercat, pel que, en general, les marques són un indicador important d’innovació. El fet de registrar una marca confereix efectes legals a nivell europeu.

Nombre de sol·licituds de disseny sol·licitades a l’EUIPO. Aquest indicador fa referència al disseny del producte, és a dir, a l’aspecte exterior o a la seva part resultant de línies, contorns, formes, textures, materials i/o ornamentació. 

Nombre de persones ocupades en sectors d’alt valor afegit. L’ocupació en sectors d’alta tecnologia fomenta la creativitat i el sorgiment d’altres activitats innovadores.