Universitat Rovira i Virgili

Enllaços d'interès

Associacions universitàries

Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)

Global University Network for Innovation (GUNi)

European University Association (EUA)

Xarxa Vives d'Universitats

Càtedres i instituts de recerca universitaris

Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària - Universidad Politécnica de Madrid

Centre for Urban & Regional Development Studies - Newcastle University

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local - Universitat de València

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans - Universitat Autònoma de Barcelona

Nordregio

Orkestra Institut Vasc de Competitivitat - Fundación Deusto

Institucions mundials i europees de planificació i desenvolupament

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)

Comitè Europeu de Regions (CoR)

Joint Research Centre (JRC) - Comissió Europea

Agències de desenvolupament

Business Tampere

Grupo SODERCAN

Trentino Sviluppo

Estratègia d'especialització intel·ligent

Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3)

Estratègia de recerca i innovació per l'especialització intel·ligent de Catalunya(RIS3CAT)

Smart Specialisation Platform

Consultories d'innovació

Innovation engage

BH Associates

Global Impact Institute

Regions i xarxes de referència

Tampere Region

European Regions Knowledge Based Innovation Network (ERIK)

European Regions Research and Innovation (ERRIN)

Instituts d'estadística i dades

Eurostat

Institut Nacional d'Estadística

Institut d'Estadística de Catalunya

OECD Regional Statistics and Indicators

European Statistical System

Regional Innovation Scoreboard

European Innovation Scoreboard