Universitat Rovira i Virgili

Comissió de seguiment

Composició

Dr. Francisco Medina Cabello
Vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement

Dra. Cori Camps Llauradó
Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social  

Dr. Manel Vallès Rasquera
Director de la Càtedra
Membre amb veu i sense vot  

Representants de les entitats adherides a la Càtedra  

Secretari/ària tècnic/a