Universitat Rovira i Virgili

Com ho fem?

Metodologia

L’enfocament de disseny del Sistema d’Informació Catalunya Sud es va centrar en el desenvolupament d’un sistema que permetés l’extracció de les dades necessàries per tal de calcular els indicadors de la manera més automàtica possible d’acord als paràmetres de validesa, completesa i precisió.

El tractament de les dades ha seguit, sempre que ha estat possible, les metodologies del Regional Innovation Scoreboard (RIS) per tal d’atorgar la màxima aproximació a l’hora d’establir estudis comparatius o de benchmarking amb altres regions. Les dades estadístiques amb què s’elabora el RIS provenen principalment d’Eurostat, l’oficina estadística que assumeix la recopilació de dades d’abast europeu a escala regional i també de cadascun dels estats membres. D’altra banda, les dades per elaborar els indicadors al nivell de la Catalunya Sud (NUTS 3) que no estaven disponibles a través d’Eurostat s’han obtingut d’altres fonts com l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Així, els passos desenvolupats a nivell metodològic són els següents:

  1. Obtenció de les dades provinents d’organismes estadístics oficials (Eurostat, INE, Idescat...)
  2. Determinació dels indicadors segons la metodologia del RIS.
  3. Validació dels resultats del Sistema d’Informació Catalunya Sud vs els resultats del RIS.
  4. Càlcul dels indicadors de la Catalunya Sud.

L’aplicació permet extraure i ordenar les dades de manera semi-automàtica. A posteriori aquestes dades s’utilitzen per al càlcul de mètriques, i per consegüent, per al càlcul dels indicadors.

El valor final de cada indicador s’obté en una escala que va de 0 a 1, en la que 0 correspon al valor més petit de l’indicador en qualsevol regió europea, i 1 al valor màxim observat en una regió europea. En conseqüència el valor de cada indicador és una mesura de la posició relativa que ocupa Catalunya Sud dins el ventall de regions europees.

Val a dir que l’estimació dels indicadors per Europa i per Espanya s’ha calculat mitjançant la mitjana ponderada i prenent com a dades els indicadors regionals inclosos en els respectius informes del RIS (2017 i 2019) i les dades de població de les regions europees dels anys 2016 i 2017, respectivament, que corresponen a l’any més actual per al qual han estat calculats la majoria d’indicadors dels informes del RIS.

Una vegada obtinguts i validats, els indicadors per a la Catalunya Sud s’inclouen en una eina que s’ha desenvolupat en forma de mapa interactiu i que permet una visualització comparativa de l’indicador respecte de la resta de regions europees.