Universitat Rovira i Virgili

Comissió de seguiment

Composició

Dr. Miquel Àngel Bové Sans
Vicerector de Transferència i Innovació
President  

Dr. Jordi Tous Pallarès
Vicerector d'Universitat i Societat  

Dr. Francesc Xavier Grau Vidal
Director de la Càtedra
Membre amb veu i sense vot  

Representants de les entitats adherides a la Càtedra  

Secretari/ària tècnic/a.