Universitat Rovira i Virgili

Informes de la Càtedra

Catalunya Sud com a Regió del Coneixement: Marc conceptual, orientació a un ecosistema innovador i experiències d'interès
Josep Maria Piñol; 2015

Universitat, innovació i desenvolupament regional a les comarques de Tarragona 

Les infraestructures de coneixement a la Catalunya Sud